Månadens ord

  • Communication breakdown
    Holy Scripture relates that Jesus healed many blind, deaf, and mute people. This is something He...

Senaste nytt på nak.org

Organisation och ämbeten PDF Skriv ut Skicka sidan

Stamapostel Jean-Luc Schneider

Sedan Pingsten 2013 leds den Nyapostoliska kyrkan av Stamapostel Jean-Luc Schneider. Som Stamapostel leder han kyrkan från sitt huvudkontor i Zürich, Schweiz. Jean-Luc Schneider härstammar från Frankrike och är den nionde Stamaposteln sedan kyrkans uppkomst. Hans ställning kan jämföras med den Petrus hade för ungefär 2,000 år sedan bland de övriga apostlarna.

 

Distriktsapostlar leder kyrkorna i regionerna

De som arbetar närmast Stamaposteln är Distriktsapostlarna. De leder de olika regionernas kyrkor och assisteras av andra Apostlar. Tillsammans med Stamaposteln leder de kyrkan genom enighet i kyrkans doktrin och själavård.

Internationella möten som fostrar enigheten

Stamaposteln och Distriktsapostlarna möts regelbundet för att tala om det som angår kyrkan med globala ögon sett. Vart tredje år träffas alla Apostlar i ett stort internationellt möte.

Fler ämbeten bistår apostlarna

Biskopar, Distriktsäldstar och Distriktsevangelister hjälper apostlarna att utföra deras regionala åtaganden. Församlingarna är centrum i det religiösa livet. De tas om hand av Herdar, Evangelister och Präster som tillsätts genom Apostlarna. Dessa församlingsledare bistås i sin tur av Präster och Diakoner.

Fler än tio miljoner världen över

Den Nyapostoliska kyrkan är etablerad i nästan alla världens länder. Runtom i världen har kyrkan mer än tio miljoner medlemmar från alla åldrar och sociala bakgrunder.

Den Nyapostoliska tron i vardagen

Den Nyapostoliska kristna personen präglas av viljan att leva sitt liv i enlighet med Guds vilja. Detta innebär att älska sin nästa och därigenom behandla varandra med respekt och att vara hjälpsam.

Kyrkans uppgift

Den Nyapostoliska kyrkan anser sig vara Kristi kyrka, identisk med de apostoliska församlingar som fanns under de ursprungliga apostlarna. Den Heliga Skriften, tillsammans med de ord som ledsagas av den aktiva Heliga Anden, ligger som grund för den troendes vittnesmål vilket har som mål att förklara Guds återlösningsplan och att förbereda troende själar för Jesu Kristi återkomst.

 

Den Nyapostoliska kyrkan bekänner sin uppgift till att nå ut till alla med Guds ord och Hans uppmaning, att utföra de heliga sakramenten; Heligt vattendop, Helig besegling och Helig nattvard samt att utföra välsignelsehandlingar. Kyrkan tar hand om sina medlemmar och fostrar den Nyapostoliska tron enligt bekännelsen. Detta sker först och främst genom regelbundna Gudstjänster, nödvändig själavård och gemenskap i innerlig broderlig kärlek.