Vår tro

Vi nyapostoliska kristna tror på Gud, hans son Jesus Kristus, på den Helige Ande och på apostlarnas sändningsuppdrag. Vi väntar på Jesu Kristi förestående återkomst. Förberedelsen för denna händelse, den första uppståndelsens dag, sker främst i gudstjänsterna genom Guds ord och vid sakramenten. Den förkunnade läran grundas på Bibeln.

Vi tror på...

Den allsmäktige Gud som har skapat världen och härskar i evighet.

Själens odödlighet, dvs på livet efter den jordiska döden.

Människans fria vilja att avgöra om hon är för eller emot Gud.

Guds erbjudande till alla människor att bli återlösta.

Guds avsikt att frälsa och rädda den syndiga människan.

Gud som blev människa i Jesus, Hans son.

Guds sons offerdöd på korset, genom vilken Jesus möjliggjorde människornas försoning med Gud.

Kristi uppståndelse och himmelsfärd, och på hans uppdrag till apostlarna att förkunna Evangeliet för alla.

Kristi återkomst till den första uppståndelsen varvid Han tar till sig alla som har levt i enlighet med Jesu lära (Joh. 14:3).

Upprättandet av tusenårigt fridsrike genom Jesus Kristus, där Satan är bunen, och där frälsning och nåd skall erbjudas alla människor i det jordiska livet och i livet efter detta.

Den yttersta dagen då alla som inte deltog i den första uppståndelsen skall dömas efter sina gärningar.

De återlöstas eviga gemenskap med Gud.

Trosmålet

Målet med den nyapostoliska tron är den eviga gemenskapen med Gud Fadern och hans son Jesus Kristus. För en nyapostolisk kristen är medelpunkten i livet den första uppståndelsens dag, då Jesus enligt bibelns löfte ska återkomma för att ta de sina till sig.

Gudstjänsterna

Den yttre ramen för gudstjänsterna är enkel och högtidlig. Själasörjarna förkunnar evangeliet genom fri predikan och utan manuskript. Prästerna litar därvid fullt och fast på den heliga Andens kraft.
Höjdpunkten i söndagsgudstjänsterna är när hela församlingen ber Herrens bön, Fader vår, när synderna förlåts och den heliga nattvarden firas.
De troende kan även motta speciell välsignelse vid konfirmationen, vigsel och bröllopsjubileer. Oftast finns det en församlingskör som medverkar i gudstjänsterna

Själavården

Den Nyapostoliska Kyrkan ser sin uppgift i att förkunna evangelium och i att ge själavård. Därtill hör regelbundna hembesök samt speciell vård av sjuka, handikappade, ensamstående och äldre. De unga träffas till ungdomsgudstjänster och ungdomsmöten. Barnen deltar, beroende på ålder, i söndagsskola, religions- eller konfirmationsundervisning.

Sakramenten

Vi nyapostoliska kristna tror att sakramenten är heliga handlingar. I den Heliga skriften kan man bland annat läsa "Det är tre som vittnar: Anden, vattnet och blodet, och dessa tre är samstämmiga." (ur 1 Joh. 5:8). I enlighet med detta bekänner därför den Nyapostoliska kyrkan sig till tre heliga sakrament: Den Heliga beseglingen, det Heliga dopet och den Heliga nattvarden.

Den Heliga beseglingen

Den Heliga beseglingen betyder ett mottagande av den Heliga Anden, dvs den är en del av den andliga återfödseln (jämf. Ap. 8:14-17 och Ef. 1:13-14, 4:30). Den Heliga beseglingen är akten då människan blir ett Guds barn och står som grund för människans totala inre förnyelse; som Herren Jesus själv sade - pånyttfödd genom vattnet och Anden.

Precis som de första kristna i den gamla tidens kyrka tog emot Helig Ande genom Heliga beseglingen ger även idag den Nyapostoliska kyrkans Apostlar detta sakrament till människorna. Det genomförs på både barn och vuxna.

Det Heliga dopet

Det Heliga vattendopet är det första steget in i gemenskapen med gud och är en förusättning för att kunna ta emot den heliga beseglingen. I enlighet med vad Jesus sade till sina apostlar (Matt. 28:19) ska alla människor döpas, både gamla och unga.

Den Heliga nattvarden

Den Heliga nattvarden firas som ett minne av Jesu Kristi lidande och död. Den förmedlar livsgemenskap med Jesus Kristus, guds son, och firas efter syndernas förlåtelse i avlösningen. Tar man emot nattvarden och syndernas förlåtelse i tro, får kroppen ny kraft i Jesus Kristus och man kan lättare överbrygga sina fel och svagheter.